The controlling shareholder of UAB LITGAS has changed

2013 m. spalio 15 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistruoti AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) dukterinės bendrovės UAB LITGAS pakeisti įstatai. Nuo šios dienos laikoma, kad UAB LITGAS įstatinis kapitalas yra padidintas „Lietuvos energija“, UAB piniginiu įnašu.

 

On 15 October 2013, amended Articles of Association of UAB LITGAS, a subsidiary of AB Klaipėdos Nafta (the “Company”), have been registered with the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania. As of this date it is considered that the authorized capital of UAB LITGAS has been increased by the monetary contribution of Lietuvos Energija, UAB.

 

Padidinus įstatinį kapitalą Bendrovei priklauso 1/3, o „Lietuvos energija“, UAB – 2/3 visų akcijų ir balsų UAB LITGAS visuotiniame akcininkų susirinkime. Kaip Bendrovė skelbė 2013 m. spalio 9 d. esminiame pranešime, Bendrovės, kaip vienintelio UAB LITGAS akcininko, sprendimu UAB LITGAS įstatinis kapitalas padidintas 2 mln. Lt, nuo 1 mln. Lt iki 3 mln. Lt, išleidžiant 2 mln. paprastųjų vardinių UAB LITGAS akcijų ir suteikiant teisę visas šias akcijas įsigyti „Lietuvos energija“, UAB.

 

UAB LITGAS kontrolė perleista siekiant įgyvendinti ES trečiojo energetikos paketo dėl ES gamtinių dujų ir elektros energijos rinkų bei LR elektros energetikos įstatymo reikalavimus atskirti energijos tiekimo ir gamybos veiklas nuo perdavimo veiklos bei vadovaujantis LR Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 730.

 

Šaltinis: AB „Klaipėdos nafta“

After the increase of the authorised capital, the Company now owns 1/3, whereas Lietuvos Energija, UAB – 2/3 of all the shares and votes in the general meeting of shareholders of UAB LITGAS.

 

As announced by the Company in its notification on material event of 9 October 2013, by the decision of the Company, as the sole shareholder of UAB LITGAS, the authorised capital of UAB LITGAS is increased by LTL 2 million, i.e. from LTL 1 million to LTL 3 million, by issuing 2 million ordinary registered shares of UAB LITGAS and granting the right to subscribe for all these shares to Lietuvos Energija, UAB.

 

The control over UAB LITGAS has been transferred to Lietuvos Energija, UAB following Resolution No. 730 of the Government of the Republic of Lithuania, dated 21 August 2013, in order to implement the requirements of the Third Energy Package of the European Union regarding natural gas and electricity markets of the European Union and of the Law of the Republic of Lithuania on Electricity to unbundle energy supply and production and energy transmission activities.

 

Source: AB Klaipėdos Nafta