LITGAS contract with Statoil will help to ensure operations of the LNG terminal and to develop new activities

Gamtinių dujų tiekimo bei prekybos bendrovė LITGAS, priklausanti energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“, šiandien pasirašė suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tiekimo sutartį su geriausias sąlygas pasiūliusia Norvegijos kompanija „Statoil“. Ši sutartis padės užtikrinti nepertraukiamą terminalo veikimą, įves naują gamtinių dujų kainodarą, susietą su Europos gamtinių dujų rinkų kainomis. Sutartis apima ir galimybę plėtoti naują komercinę veiklą Baltijos jūros regione – SGD perkrovą.

Natural gas supplier and trader UAB LITGAS, part of Lietuvos Energija energy company group, today has signed a LNG supply contract with Norwegian company Statoil ASA which offered the most favourable conditions. This contract will help to ensure continuous operation of the terminal and will establish a new natural gas pricing policy linked to the natural gas price movements on the international markets. The contract also covers possibilities of LNG reloading - a new commercial activity in the Baltic Sea region.

 

Nuo 2015 metų pradžios „Statoil“ penkerius metus tieks LITGAS po 540 mln. kub. metrų gamtinių dujų (apie 950 tūkst. kub. m. SGD) kasmet Klaipėdos SGD terminalo veiklai palaikyti. Užtikrinti šio kiekio tiekimą UAB LITGAS buvo įpareigota Energetikos ministro įsakymu patvirtinus bendrovę paskirtuoju tiekėju.

 

Numatoma, kad pirmasis „Statoil“ SGD krovinys į Klaipėdos terminalą pagal šią ilgalaikę sutartį bus pristatytas 2014 m. gruodžio pabaigoje, kad kitų metų sausio 1 dieną terminalas galėtų pradėti komercinę eksploataciją. Kiekvienais metais į Klaipėdos uostą „Statoil“ pristatys po 6-7 tokius krovinius.

 

„Ši strateginės reikšmės sutartis padės užtikrinti alternatyvaus gamtinių dujų importo šaltinio veikimą, o tai sudarys galimybes mums ir kitoms Lietuvos įmonėms bet kuriuo metu įsigyti gamtinių dujų pasaulinėse rinkose iš įvairių tiekėjų“, – teigė UAB LITGAS generalinis direktorius Dominykas Tučkus.

 

„Džiaugiamės pasirašę šią sutartį. Mums tai yra pirmasis žingsnis su SGD veikla į Baltijos jūros regioną. Tikimės, kad ilgalaikis bendradarbiavimas atneš abipusės naudos“, – sakė „Statoil“ SGD prekybos ir tiekimo veiklos viceprezidentas Geir Heitmann.

 

Sutartyje numatytos galimybės bendradarbiauti vykdant naują Baltijos jūros regione veiklą – SGD perkrovą. Klaipėdos terminale dujos skystame pavidale būtų perpilamos į mažesnės talpos laivus ir gabenamos į nedidelius terminalus. Sėkmingai plėtojama komercinė perkrovos veikla didintų terminalo apkrovimą ir mažintų jo išlaikymo sąnaudas, tenkančias Lietuvos vartotojams.

 

Lietuvai tiekiamų SGD kaina bus susieta su Jungtinės Karalystės gamtinių dujų biržos „National Balancing Point“ (NBP) indekso verte.

 

„Nustatyta kainodara yra naujovė Lietuvoje, reiškianti, kad LITGAS tiekiamų gamtinių dujų kaina priklausys nuo objektyvių gamtinių dujų, taip pat SGD pasiūlos ir paklausos pokyčių tarptautinėse rinkose, sezoninių, temperatūrų svyravimų, – sakė D. Tučkus. – Susiejimas su gamtinių dujų indeksais yra įprasta praktika Šiaurės Vakarų Europoje ir tai leidžia atsisakyti gamtinių dujų kainų indeksacijos pagal naftos kainas, kuri dominuoja Rytų Europoje ir dažnai nulemia gamtinių dujų kainas, nesusijusias su vyraujančiomis likusioje Europos dalyje“.

 

Remiantis paskutinių 4 mėnesių ES dujų biržose vyraujančiomis kainomis, Lietuvoje pristatytos SGD kainuotų 900-1000 litų už 1000 kubinių metrų, įvertinus dujų kaloringumą. „Be abejo, gamtinių dujų rinka pasižymi sezoniškumu ir kainos žiemą turi tendenciją būti aukštesnės, ypač esant šaltam orui“, – pabrėžė D. Tučkus.

 

Kaip ir kiti gamtinių dujų tiekėjai, LITGAS teiks informaciją apie aktualias tiekiamų gamtinių dujų kainas Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, kuri, savo ruožtu, rengia ir publikuoja rinkos apžvalgas.

 

Pagal teisės aktais įvirtintą schemą, paskirtasis tiekėjas – UAB LITGAS yra įpareigotas 5 metus per SGD terminalą patiekti po 540 mln. kubinių metrų gamtinių dujų kasmet. Šis kiekis bus parduotas valstybės reguliuojamiems šilumos ir elektros energijos gamintojams (tai elektros ir šilumos gamintojai, kuriems taikomos valstybės reguliuojamos šilumos kainos, suteikiamos remtinos elektros energijos gamybos kvotos ar gamina elektrą teikdami viešuosius interesus atitinkančias paslaugas). Jiems kiekis paskiriamas proporcingai jų suvartojamam dujų kiekiui.

 

LITGAS taip pat pasiruošusi tiekti didesnius nei reikalaujama teisės aktais, dujų kiekius. Bendrovė jau sudarė 12 bendrųjų neįpareigojančių prekybos SGD sutarčių su pasauliniais tiekėjais, kurios leidžia prekiauti neatidėliotinų sandorių (SPOT) rinkoje ir atveria galimybes Lietuvos rinkai pasiūlyti suskystintųjų gamtinių dujų iš kompanijų, kurios visos kartu tiekia daugiau nei pusę pasaulio SGD.

 

Bendrųjų sutarčių pagrindu, surengusi konkursą LITGAS nupirko ir terminalo bandymams reikalingą SGD krovinį. Iš 9 kompanijų pateiktų 16 skirtingų pasiūlymų ekonomiškai naudingiausiu, įvertinus visus techninius bei finansinius kriterijus, buvo pripažintas „Statoil“ pasiūlymas. Bandomasis krovinys į Klaipėdos uostą bus atgabentas spalio mėnesį atskiru SGD tanklaiviu ir tai leis įvairiapusiškai išbandyti Klaipėdos SGD terminalo veikimą.

 

Šaltinis: UAB LITGAS

 

Starting in 2015 Statoil will be supplying an annual volume of 540 million cubic meters of natural gas (approx. 950 thousand cubic meters of LNG) to ensure continuous operations of the Klaipėda LNG terminal. LITGAS has an obligation to ensure this supply volume as the designated supplier approved by a decree of the Ministry of Energy.

 

Under the mid-term contract signed with Statoil, the first LNG cargo is expected to be delivered to the Klaipėda terminal at the end of December 2014 so that the terminal could start commercial operation from the 1st of January 2015. Each year Statoil will deliver 6-7 such cargos to Klaipėda port.

 

“This strategic contract will help to ensure the availability of an alternative natural gas import source which will enable us and other Lithuanian companies to procure natural gas on international markets from various suppliers at any time,” says Dominykas Tučkus, general manager of UAB LITGAS.

 

“We are delighted to sign a contract with LITGAS. At the same time this contract marks our first step with LNG business in the Baltic Sea region. We hope that will evolve into long-term partnership and will bring mutual benefits to both parties,” says Geir Heitmann, vice president of Statoil LNG Trading and Operations.

 

The contract also provides possibilities for cooperation in LNG reloading which is a new type of activity in the Baltic Sea region. Gas in liquid form would be pumped to smaller tonnage vessels at the Klaipėda terminal and shipped to small terminals. Successful development of commercial reloading operations would increase the usage of the terminal and would at the same time lower its maintenance costs which are being covered by Lithuanian consumers.

 

The price of LNG supplied to Lithuania will be linked to the value of the NBP index (Great Britain’s natural gas exchange).

 

“This type of pricing is new to Lithuania and this means that the price of natural gas supplied by LITGAS will depend on changes in the supply and demand for natural gas, including LNG on the international markets as well as seasonal temperature fluctuations,” adds Tučkus. “Linking to natural gas indices is a common practice in North Western Europe which makes it possible to abandon the indexation of natural gas prices to oil prices which dominates in Eastern Europe and often results in natural gas prices that have no relation to the ones prevailing in the rest of Europe.”

 

Based on exchange data of the last 4 months, the price of LNG in Lithuania would be in a range of LTL 900-1000 per 1,000 cubic metres adjusted for the calorific value. “However, the natural gas market is seasonal in nature and prices in winter tend to be higher, especially in cold weather,” notes Tučkus.

 

Like other natural gas suppliers, LITGAS will provide information on the latest prices of supplied natural gas to the National Commission for Energy Control and Prices which, in its turn, draws up and publishes market reports.

 

According to the scheme established in legislation, LITGAS as the designated supplier has an obligation to supply 540 million cubic metres of natural gas per annum through the LNG terminal for the five years. This volume will be sold to regulated heat and electricity producers (electricity and heat producers that are subject to the regulated heat prices, receive subsidised electricity generation quotas or generate electricity under public service obligations). Their off-take will be proportionate to their gas consumption volume.

 

LITGAS is also ready to supply more gas than it is currently required by legislation. The company has already entered into 12 non-binding Master Sale and Purchase agreements (MTA/MSPA) with global suppliers. MSPA agreements enable LITGAS to trade on the spot market and to offer natural gas to Lithuanian market from companies whose aggregate supply accounts for more than half of total global LNG supply.

 

Under these MSPA agreements, LITGAS has also organised a tender for the purchase of the commissioning cargo. The bid submitted by Statoil was recognised to be the most economically advantageous offer (in terms of technical and financial criteria) out of 16 different bids provided by 9 companies. The commissioning cargo will be delivered to Klaipėda port in autumn on DES basis. Commissioning cargo will be used for terminal testing purposes in order to ensure that comprehensive operation of Klaipėda LNG terminal is possible.

 

Source: UAB LITGAS