Lietuvos Energija Group results - the best in five years

Valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ 2013 metais pasiekė geriausius per penkerius metus rezultatus, o efektyvesnė veikla padėjo sumažinti 2014 metų elektros energijos skirstymo tarifą ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžeto lėšų poreikį elektros gamybai. Iš esmės baigusi korporatyvinio valdymo pertvarką ir sukūrusi prielaidas tolimesniam veiklos efektyvinimui bei plėtrai, „Lietuvos energija“ išsikėlė ambicingą strateginį tikslą 2020 metais grupės vertę padidinti du kartus.

 

The state-run energy group Lietuvos Energija achieved the best results in five years in 2013, while improved efficiency helped reduce the electricity distribution rate for 2014 and the need for budget allocations for energy generation to meet public service obligations (PSO). After the virtual completion of the corporate governance reform and creation of the framework for further improvement of performance and development, Lietuvos Energija set an ambitious strategic objective to double the value of the Group by 2020.

 

„Praėjusieji metai buvo labai reikšmingi – pasiekėme išsikeltus metinius tikslus ir rodiklius. Parodėme, kad galime sėkmingai efektyvinti veiklą ir valstybės turto valdymą“, – teigė grupės patronuojančios „Lietuvos energijos“, UAB valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius dr. Dalius Misiūnas.

 

„Lietuvos energijos“ grupė pernai uždirbo 2,907 mlrd. litų pajamų – 3,9 proc. daugiau nei 2012 metais, obendrasis pelnas padidėjo 17,8 proc. ir pasiekė 1,1 mlrd. litų. Pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) 2013 metais augo 29 proc. (153 mln. litų), o EBITDA marža pasiekė 23,3 proc. (2012 m. buvo 18,8 proc.).

 

EBITDA labiausiai augino didėjusios grynosios skirstymo pajamos, efektyvesnė reguliuojama ir pelningesnė komercinė veikla. Grynasis pelnas pasiekė 117 mln. litų (2012 m. buvo patirtas 34 mln. litų nuostolis). Grupės nuosavybės pelningumas išaugo nuo -0,5 proc. 2012 metais iki 1,9 proc. 2013 metais.

 

Pažymėtina, kad didesnis grupės veiklos pelningumas 2013 m. pasiektas mažėjant grupės teikiamų reguliuojamų veiklų (elektros skirstymo) tarifams bei remtinos elektros gamybos apimtims.

 

Be to, efektyvesnė praėjusių metų veikla padėjo sumažinti 2014 metų elektros energijos skirstymo tarifą 4 proc., o VIAP biudžeto lėšų poreikį elektros gamybai Elektrėnuose– maždaug 45 proc.

 

Geri veiklos rezultatai dar labiau sustiprino grupės nuosavo kapitalo bazę, o išaugęs pinigų srautas iš grupės veiklos grynąją finansinę skolą sumažino perpus. Grupės grynoji finansinė skola 2013 m. pabaigoje buvo 442 mln. litų ir sudarė 7,1 proc. nuosavo kapitalo dydžio. Tokie rodikliai parodo didelį grupės finansinį pajėgumą bei geras galimybes pritraukti daugiau kapitalo grupės vykdomiems strateginiams projektams finansuoti.

 

Augo ir kokybiniai rodikliai

 

Pernai grupei priklausanti „Lietuvos energijos gamyba“ pagamino 1,96 TWh, kas sudarė 20 proc. viso šalies poreikio, o LESTO paskirstė 8,21 TWh elektros energijos.

 

Pernai LESTO didino tiekimo patikimumą – 283 kilometrai oro elektros linijų buvo pakeista patikimesnėmis kabelinėmis, kurių iš viso buvo paklota 1326 kilometrai. Kabelinių linijų bendras ilgis 2013 metų pabaigoje siekė 25892 kilometrus ir sudarė 21,3 proc. viso 122 tūkst. kilometrų tinklo.

 

2013 metais skirstomojo tinklo patikimumas pagerėjo vidutiniškai 6 proc., o technologinės sąnaudos sumažėjo beveik 5 proc.

 

Pertvarkytas valdymas, nustatyti strateginiai tikslai

 

2013 metų pabaigoje „Lietuvos energijos“ grupė iš esmės įgyvendino korporatyvinio valdymo pertvarką – buvo suderinti ir pakeisti įmonių įstatai, atskirti valdymo ir priežiūros organai, formuotos bendros politikos, padėsiančios kryptingai derinti grupės įmonių veiklą, didinti efektyvumą ir didinti vertę.

 

Praėjusiais metais buvo parengta ir 2014 metų pradžioje patvirtinta 2014-2020 metų „Lietuvos energijos“ grupės veiklos strategija, kurioje įtvirtintas tikslas iki 2020 metų padvigubinti grupės vertę ir taip tapti vertingiausia energetikos įmone Baltijos šalyse.

 

Šio strateginio tikslo bus siekiama formuojant naują organizacinę kultūrą, besiremiančią atsakomybės, bendradarbiavimo ir orientacijos į rezultatą vertybėmis, didinant veiklos efektyvumą ir ją diversifikuojant bei užtikrinant kokybiškų paslaugų teikimą klientams.

 

„Iššūkių netrūko ir jų netrūks ateityje, tačiau jaučiamės padėję tvirtus pamatus, į kuriuos atsirėmę atsakingai, išvien ir siekdami geriausių rezultatų kursime vertę darbuotojams, visuomenei ir akcininkams“, – sakė dr. D. Misiūnas.

 

Naujos veiklos kryptys

 

Pernai „Lietuvos energijos gamyba“ užsitikrino Europos Sąjungos finansinę paramą ir pradėjo statyti 86,5 mln. litų vertės biokuro katilinę Elektrėnuose. Taip pat buvo pradėti šilumos ir elektros gamybos pajėgumų plėtros Vilniuje ir Kaune vertinimai.

 

Buvo įsigyta 67 proc. suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tiekimo per statomą SGD terminalą Klaipėdoje bei prekybos gamtinėmis dujomis įmonės LITGAS akcijų dalis. Bendrovė metų pabaigoje gavo gamtinių dujų tiekimo licenciją, o 2014 metų pradžioje buvo patvirtinta paskirtuoju tiekėju, turėsiančiu nuo 2015 metų tiekti SGD terminalui minimalųjį būtinąjį gamtinių dujų kiekį – 540 mln. kubinių metrų.

 

Grupė pradėjo plėtrą užsienyje – „Energijos tiekimas“ Latvijoje ir Estijoje įsteigė antrines įmones ir pasirašė elektros energijos tiekimo sutartis su pirmaisiais klientais šiose šalyse.

 

„Lietuvos energija“, UAB šių metų pradžioje taip pat buvo perduotos valdyti 17,7 proc. valstybei priklausančių „Lietuvos dujų“ akcijų.

 

Apie „Lietuvos energijos“ įmonių grupę

 

Valstybės valdomos „Lietuvos energija“ įmonių grupės veikla apima elektros ir šilumos energijos gamybą, tiekimą, elektros energijos prekybą ir skirstymą, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimą ir plėtrą.

 

Grupės įmonės aptarnauja daugiau nei 1,5 mln. klientų visoje Lietuvoje, siūlo elektros tiekimo paslaugas klientams užsienyje, valdo ir eksploatuoja svarbiausius Lietuvos elektros energijos gamybos pajėgumus, užtikrinančius energijos tiekimo saugumą, visą šalies teritoriją apimantį skirstomąjį tinklą, įgyvendina strateginę reikšmę turinčius plėtros projektus, siekia Nacionalinės energetikos strategijos tikslų.

 

„Lietuvos energijos“ grupę sudaro: elektros ir šilumos gamybos, prekybos bendrovė „Lietuvos energijos gamyba“, AB, elektros skirstomųjų tinklų operatorė AB LESTO bei jų dukterinės bendrovės, taip pat UAB LITGAS, UAB „VAE SPB“, UAB „Duomenų logistikos centras“, UAB „Technologijų ir inovacijų centras“.

 

Apie „Lietuvos energija“, UAB

 

Patronuojanti „Lietuvos energijos“ grupės įmonė – „Lietuvos energija“, UAB yra atsakinga už skaidrų grupės veiklos valdymą ir koordinavimą, efektyvumo didinimą.

 

Bendrovė analizuoja grupės veiklą, reprezentuoja Grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą gamybos, komercijos, finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse.

 

Šaltinis: „Lietuvos energija“, UAB

„Last year was a significant year as we achieved our annual objectives and targets. We demonstrated the ability to successfully improve our performance and management of state property,“ said Dr. Dalius Misiūnas, CEO and Chairman of the Board of Lietuvos Energija, UAB.

 

Last year, the Lietuvos Energija Group earned LTL 2.907 billion in revenue, up by 3.9% from 2012, and saw its gross profit rise by 17.8% to LTL 1.1 billion. In 2013, went up by 29% (LTL 153 million) and EBITDA margin rose to 23.3% (from 18.8% in 2012).

 

The growth of EBITDA mostly relied on higher net distribution revenue, more efficient regulated activities and more profitable commercial activities. Net profit stood at LTL 117 million (up from a loss of LTL 34 million in 2012). The profitability of Group’s equity went up from -0.5% in 2012 to 1.9% in 2013.

 

It should be noted that the Group boosted its operating profitability in 2013 despite lower tariffs of Group’s regulated activities (electricity distribution) and volumes of subsidised electricity generation.

 

Moreover, more efficient performance in 2013 helped reduce the electricity distribution tariff by 4% and cut the need for PSO budget allocations for electricity generation in Elektrėnai by about 45% in 2014.

 

Good operating results further strengthened the Group’s equity capital base and improved cash flows from the Group’s operations cut the net financial debt by half. At the end of 2013, the net financial debt of the Group was LTL 442 million and with net dept to equity ratio being 7.1%. These indicators reflect a strong financial capacity of the Group and excellent opportunities to raise more capital for strategic projects undertaken by the Group.

 

Qualitative indicators also improved

 

Last year, Lietuvos Energijos Gamyba, a company of the Group, generated 1.96 TWh of electricity, which made up 20% of the total national demand, and LESTO distributed 8.21 TWh of electricity.

 

In 2013, LESTO improved the reliability of supply by replacing 283 kilometres of overhead electricity lines with more reliable cable lines measuring 1,326 kilometres in length. At the end of 2013, the total length of cable lines was 25,892 kilometres and made up 21.3% of the total network of 122,000 kilometres.

 

In 2013, the reliability of the distribution network improved by 6% on average and technological losses decreased by nearly 5%.

 

Governance reformed, strategic objectives set

 

At the end of 2013, Lietuvos Energija undertook a complete overhaul of its corporate governance structure by amending and approving the articles of association of companies, separating governing and supervisory bodies and drawing up general policies in order to coordinate the activities of Group’s companies, increase efficiency and build value.

 

Last year, the Group drew up the Operating Strategy of Lietuvos Energija Group for 2014–2020 which was approved in early 2014. The strategy set a target of doubling the value of the Group and becoming the most valuable energy company in the Baltic states by 2020.

 

This strategic objective will be pursued by putting in place a new organisational culture based on the values of responsibility, cooperation and result orientation, improving efficiency and diversifying operations as well as ensuring the provision of quality services to customers.

 

„There were some challenges in the past and there will be new ones in the future but we feel that we have built a strong foundation which will help us create value for our employees, public and shareholders in a responsible, united and result-oriented way,“ said Dr. Misiūnas.

 

New activities

 

Last year, Lietuvos Energijos Gamyba secured financial support from the European Union and began the construction of a LTL 86.5 million biofuel unit in Elektrėnai. The Group also undertook feasibility studies for the development of heat and electricity generation capacities in Vilnius and Kaunas.

 

The Group acquired a 67% interest in LITGAS, a supplier of liquefied natural gas (LNG) through the future LNG terminal in Klaipėda and natural gas trader. At the end of the year, LITGAS was issued a natural gas supply licence and was approved as the designated supplier in early 2014. Starting from 2015, it will have to supply the minimum necessary volume of natural gas (540 million cubic metres) to the LNG terminal.

 

The Group began its expansion abroad as Energijos Tiekimas set up subsidiaries in Latvia and Estonia and signed electricity supply contracts with the first customers in both countries.

 

At the start of this year, a 17.7% stake in Lietuvos Dujos held by the state was also transferred to Lietuvos Energija, UAB.

 

About Lietuvos Energija Group

 

The Lietuvos Energija Group is a state-controlled company group operating in power and heat generation and supply, electricity trade and distribution as well as maintenance and development of the electricity sector.

 

The Group companies provide services to more 1.5 million customers across Lithuania, offer electricity supply services abroad, control and operate key Lithuanian power plants ensuring the security of energy supply, nation-wide distribution network, implement development projects of strategic importance, pursue the objectives of the National Energy Strategy.

 

The Group is comprised of the following companies: Lietuvos Energijos Gamyba, AB, electricity and heat generation and trading company, AB LESTO, electricity distribution network operator, and their subsidiaries as well as UAB LIGAS, UAB VAE SPB, UAB Duomenų Logistikos Centras and UAB Technologijų Ir Inovacijų Centras.

 

About Lietuvos Energija, UAB

 

Parent company Lietuvos Energija, UAB is responsible for transparent management and coordination of activities of the Lietuvos Energija Group and improvement of efficiency.

 

The Company analyses the activities of the Group, represents the Group, exercises rights and duties of the shareholder, sets operating guidelines and rules, and coordinates the activities in the fields of power generation, commerce, finance, law, strategy and development, human resources, risk management, audit, technologies, communication, etc.

 

Source: Lietuvos Energija, UAB