Lietuvos Energija, UAB has paid up the newly issued shares of UAB LITGAS

2013 m. spalio 8 d. „Lietuvos energija“, UAB, vadovaudamasi 2013 m. spalio 1 d. tarp AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) dukterinės bendrovės UAB LITGAS ir „Lietuvos energija“, UAB sudaryta akcijų pasirašymo sutartimi, pilnai apmokėjo visas naujai išleistas UAB LITGAS paprastąsias vardines akcijas (2 mln. vienetų).

 

On 8 October 2013 Lietuvos Energija, UAB, acting in accordance with the Share Subscription Agreement signed between UAB LITGAS, a subsidiary of AB Klaipėdos Nafta (the “Company”), and Lietuvos Energija, UAB, on 1 October 2013, paid up all newly issued ordinary registered shares by UAB LITGAS (2 million units).

 

Kaip buvo skelbta 2013 m. rugsėjo 20 d. esminiame pranešime, Bendrovės, kaip vienintelio UAB LITGAS akcininko, sprendimu UAB LITGAS įstatinis kapitalas didinamas 2 mln. Lt, nuo 1 mln. Lt iki 3 mln. Lt, išleidžiant 2 mln. paprastųjų vardinių UAB LITGAS akcijų ir suteikiant teisę visas šias akcijas įsigyti „Lietuvos energija“, UAB.

 

UAB LITGAS kontrolė perleidžiama siekiant įgyvendinti ES trečiojo energetikos paketo dėl ES gamtinių dujų ir elektros energijos rinkų bei LR elektros energetikos įstatymo reikalavimus atskirti energijos tiekimo ir gamybos veiklas nuo perdavimo veiklos bei vadovaujantis LR Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 730. Po įstatinio kapitalo padidinimo Bendrovei priklausys 1/3, o „Lietuvos energija“, UAB – 2/3 visų akcijų ir balsų UAB LITGAS visuotiniame akcininkų susirinkime.

 

UAB LITGAS įstatinis kapitalas bus laikomas padidintu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravus pakeistus UAB LITGAS įstatus Juridinių asmenų registre.

 

Šaltinis: AB „Klaipėdos nafta“

As announced by the Company in its notification on material event from 20 September 2013, by the decision of the Company, acting as the sole shareholder of UAB LITGAS, the authorised capital of UAB LITGAS is increased by LTL 2 million, that is exactly from LTL 1 million to LTL 3 million, by issuing 2 million ordinary registered shares of UAB LITGAS and granting the right to subscribe for all these shares to Lietuvos Energija, UAB).

 

The control over LITGAS is being transferred to Lietuvos Energija, UAB following Resolution No. 730 of the Government of the Republic of Lithuania, dated 21 August 2013, in order to implement the requirements of the Third Energy Package of the European Union regarding natural gas and electricity markets of the European Union and of the Law of the Republic of Lithuania on Electricity to unbundle energy supply and production and energy transmission activities. After the increase of the authorised capital, the Company shall own 1/3, whereas Lietuvos Energija, UAB – 2/3 of all the shares and votes in the General Meeting of the Shareholders of UAB LITGAS.

 

The authorised capital of UAB LITGAS shall be deemed increased after the registration of the amended Articles of Association of UAB LITGAS with the Register of Legal Entities in accordance with the procedures provided for within the legal acts of the Republic of Lithuania.

 

Source: AB Klaipėdos Nafta