Improved performance drives Lietuvos Energija Group to excellent results

Sumažinusi veiklos sąnaudas ir reikšmingai pagerinusi komercinės veiklos pelningumą, valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ per devynis 2013 m. mėnesius uždirbo 538,4 mln. litų pelno prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) – 45,1 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Grynasis pelnas siekė 125,2 mln. litų.

 

The state-controlled energy group Lietuvos Energija cut operating costs and considerably improved profitability of its commercial operations and posted EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) of LTL 538.4 million in the first nine months of 2013, up by 45.1% year-on-year. Net profit reached LTL 125.2 million.

 

„Lietuvos energijos“ įmonių grupės 2013 metų 9 mėnesių pajamos išaugo 110,7 mln. litų (5,5 proc.) ir sudarė 2 139,1 mln. litų. EBITDA marža pasiekė 25,2 proc. (2012 m. 9 mėnesių EBITDA marža – 18,3 proc.). Veiklos sąnaudos siekė 318,7 mln. litų ir palyginus su tuo pačiu 2012 metų laikotarpiu sumažėjo 8,4 mln. litų arba 2,6 proc. Įtakos tam turėjo reguliuojamų veiklų efektyvumo augimas, sumažintos Visagino atominės elektrinės projekto sąnaudos. Trečiąjį ketvirtį veiklos sąnaudas šiek tiek padidino išlaidos planiniams remontams bei priežiūrai.

 

„Trijų ketvirčių rodikliai rodo, kad mūsų pastangos efektyvinti veiklą atneša teigiamus rezultatus. Šios krypties laikysimės ir toliau, tęsdami pirmoje metų pusėje pradėtą grupės korporatyvinio valdymo pertvarką“, – sakė grupės patronuojančios „Lietuvos energija“, UAB valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius dr. Dalius Misiūnas.

Įtempta situacija rinkoje

„Lietuvos energijos“ grupės valdomo kombinuotojo ciklo bloko ir rezervinės elektrinės svarba šalies elektros energetikos sistemai buvo itin akivaizdi trečiąjį ketvirtį. Dėl sumažėjusio elektros importo ir remontų tuo metu ėmė trūkti elektros, išaugo kainos ir „Lietuvos energijos“ grupė, maksimaliai efektyviai išnaudodama turimus resursus, užtikrino remtinos elektros energijos gamybą ir tiekimą šalies gyventojams.

 

Per 2013 m. pirmuosius 9 mėnesius „Lietuvos energijos“ grupės pagamintos elektros energijos kiekis sudarė 1,55 TWh.

 

„Situacija ypač paaštrėjo spalio mėnesį, todėl tikrąjį elektros energijos rinkos sezoniškumo poveikį grupės rezultatams galėsime įvertinti tik susumavę visų metų rodiklius“, – pabrėžė D.Misiūnas.

 

Nepaisant įtemptos situacijos elektros tiekimo rinkoje, aukšti skirstomojo tinklo kokybiniai rodikliai buvo dar pagerinti.

 

Nevertinant stichinių reiškinių („force majeure“) poveikio, vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) ataskaitiniu laikotarpiu vienam vartotojui siekė 109,56 minutes, vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI) – 1,06 karto. Atitinkamai 2012 metų sausio-rugsėjo mėnesiais SAIDI sudarė 125,02 min., o SAIFI – 1,29 karto.

 

Per pirmuosius devynis 2013 metų mėnesius vidutinės ir žemos įtampos tinklais vartotojams grupė paskirstė 6,07 TWh elektros energijos. „Lietuvos energijos“ grupės visuomeninis ir garantinis elektros energijos tiekimas šiuo laikotarpiu sudarė 2,27 TWh.

Tęsiama valdymo pertvarka

„Lietuvos energijos“ grupėje buvo baigtas pirmasis korporatyvinio valdymo pertvarkos etapas, kurio metu suformuoti valdymo ir priežiūros organai – valdybos ir stebėtojų tarybos „Lietuvos energijoje“, LESTO ir „Lietuvos energijos gamyboje“. Taip pat suformuoti „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybos komitetai.

 

Šiuo metu, tęsiant pertvarką analizuojamos alternatyvos ir priimami bei įgyvendinami sprendimai dėl pagrindinių korporatyvinių finansų, teisės, strategijos, rizikų valdymo, audito, komunikacijos, projektų bei procesų valdymo, pirkimų ir kitų veiklos sričių realizavimo visos įmonių grupės mastu. Taip pat formuojamos politikos – bendros nuostatos ir normos, kurios bus taikomos visoms įmonių grupės įmonėms atskirose veiklos srityse. Rengiama „Lietuvos energijos“ įmonių grupės veiklos strategija 2014-2020 m. laikotarpiui, kurioje bus nustatytos bendros visos įmonių grupės veiklos kryptys, pagrindinės programos ir tikslai bei siektini rodikliai.

 

 

1 SAIDI – vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų

2 SAIFI – vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui

 

 

Apie „Lietuvos energijos“ įmonių grupę

Valstybės valdomos „Lietuvos energija“ įmonių grupės veikla apima elektros ir šilumos energijos gamybą, tiekimą, elektros energijos prekybą ir skirstymą, prekybą gamtinėmis dujomis ir jų tiekimą, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimą ir plėtrą.

 

Grupės įmonės aptarnauja daugiau nei 1,5 mln. klientų visoje Lietuvoje, siūlo elektros tiekimo paslaugas klientams užsienyje, valdo ir eksploatuoja svarbiausius Lietuvos elektros energijos gamybos pajėgumus, užtikrinančius energijos tiekimo saugumą, visą šalies teritoriją apimantį skirstomąjį tinklą, įgyvendina strateginę reikšmę turinčius plėtros projektus, siekia Nacionalinės energetikos strategijos tikslų.

 

„Lietuvos energijos“ grupę sudaro: elektros ir šilumos gamybos, prekybos bendrovė „Lietuvos energijos gamyba“, AB, elektros skirstomųjų tinklų operatorė AB LESTO bei jų dukterinės bendrovės, taip pat UAB LITGAS (nuo 2013 m. spalio 15 dienos) ir UAB „VAE SPB“.

Apie „Lietuvos energija“, UAB

Patronuojanti „Lietuvos energijos“ grupės įmonė – „Lietuvos energija“, UAB yra atsakinga už skaidrų grupės veiklos valdymą ir koordinavimą, efektyvumo didinimą, siekiant teikti konkurencingas paslaugas klientams bei socialiai atsakingai didinti ilgalaikę vertę akcininkams.

 

Bendrovė analizuoja grupės veiklą, reprezentuoja Grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą gamybos, komercijos, finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse.

 

Šaltinis: „Lietuvos energija“, UAB

Revenue of the Group rose by LTL 110.7 million (5.5%) to LTL 2,139.1 million in the first nine months of 2013. The EBITDA margin improved to 25.2% (up from 18.3% year-on-year). Operating expenses were LTL 318.7 million and went down by LTL 8.4 million, or 2.6%, compared to the same period last year. These changes were the result of an increase in efficiency of regulated activities and reduced costs of the Visaginas Nuclear Power Plant project. Operating expenses were slightly higher in the third quarter due to scheduled repairs and maintenance.

 

“The indicators for the three quarters reflect that our performance optimisation efforts have yielded positive results. We will continue on the same track and carry on our corporate governance reform within the Group launched in the first half of the year“, said Dr. Dalius Misiūnas, CEO and Chairman of the Board of the parent company Lietuvos Energija, UAB.

 

Tense market situation

 

In the third quarter, it became very evident how important the combined-cycle unit and reserve power plant operated by the Group was for the national electricity system. Weaker electricity imports and ongoing repairs caused a shortage of electricity, drove prices up and the Lietuvos Energija Group ensured the generation and supply of supported electricity to households by maximising the efficient use of available resources.

 

In the first nine months of 2013, the Group produced 1.55 TWh of electricity.

 

“The situation escalated in October so the actual seasonal effect of the electricity market on the Group’s results will only be clear after the annual indicators are aggregated“, said Misiūnas.

 

High qualitative indicators of the distribution network were improved further despite the fractious situation on the electricity supply market.

 

Without the force majeure adjustment, the System Average Interruption Duration Index (SAIDI) per customer stood at 109.56 minutes and the System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) at 1.06 times in the reference period. The relevant SAIDI and SAIFI indicators in the same period in 2012 were 125.02 minutes and 1.29 times respectively.

 

In the first nine months of 2013, the Group distributed 6.07 TWh of electric energy to customers via its mediumto low-voltage grid. The public and guaranteed supply of the Lietuvos Energija Group made up 2.27 TWh in the reference period.

 

Governance reform continues

 

The Lietuvos Energija Group completed the first phase of the corporate governance reform involving the setting-up of governing and supervisory bodies: the boards and supervisory boards of Lietuvos Energija, LESTO and Lietuvos Energijos Gamyba. The committees of the Supervisory Board of Lietuvos Energija were also formed.

 

Currently, the reform continues involving the analysis of alternative options, adoption and implementation of decisions on key corporate finance, legal, strategic, risk management, audit, communication, project and process management, procurement and other operations within the Group.

 

The outcome of the policy-making exercise will be the general principles and standards applicable to individual areas of activity of all companies within the Group. Work continues on the Group’s operational strategy for 2014–2020 which will outline the general operational roadmap of the entire Group, key programmes and objectives as well as target indicators.

 

Key indicators of Lietuvos Energija Group
1 SAIDI – System Average Interruption Duration Index
2 SAIFI – System Average Interruption Frequency Index

 

Key indicators of Lietuvos Energija Group 

 

About Lietuvos Energija Group

 

The Lietuvos Energija Group is a state-controlled company group operating in power and heat generation and supply, electricity trade and distribution, natural gas trade and supply as well as maintenance and development of the electricity sector.

 

The Group companies provide services to more than 1.5 million customers across Lithuania, offer electricity supply services abroad, control and operate key Lithuanian power plants ensuring the security of energy supply, nation-wide distribution network, implement development projects of strategic importance, pursue the objectives of the National Energy Strategy.

 

The Group is comprised of the following companies: Lietuvos Energijos Gamyba, AB, electricity and heat generation and trading company, AB LESTO, electricity distribution network operator, and their subsidiaries as well as UAB LIGAS (since 15 October 2013) and UAB VAE SPB.

 

About Lietuvos Energija, UAB

 

Parent company Lietuvos Energija, UAB is responsible for transparent management and coordination of activities of the Group, improving efficiency in order to provide customers with competitive services and to ensure increasing of the long-term value for the shareholders in a socially responsible way.

 

The Company analyses the activities of the Group, represents the Group, exercises rights and duties of the shareholder, sets operating guidelines and rules, and coordinates the activities in the ¬fields of power generation, commerce, fi¬nance, law, strategy and development, human resources, risk management, audit, technologies, communication, etc.

 

Source: Lietuvos Energija, UAB