(Lietuviškai) Dėl reguliuojamų energijos gamintojų suvartojamų dujų kiekių deklaravimo

[:lt]Vadovaujantis Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13–15 punktais, elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamintojai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis paskirstomos remtinos elektros energijos gamybos apimtys ir (ar) kurių gaminamos energijos kaina yra valstybės reguliuojama (toliau – energijos gamintojai), privalo Komisijai ir paskirtajam tiekėjui UAB LITGAS iki 2014 m. balandžio 1 d. deklaruoti:

 

1. Prognozuojamą vartojimo poreikį 5 ateinantiems kalendoriniams metams (2015–2019 m. imtinai).
2. Konkretų gamtinių dujų vartojimo poreikį ateinantiems kalendoriniams metams (2015 m.). Jeigu deklaruojamas 2015 metų gamtinių dujų vartojimo poreikis daugiau negu 10 procentų skiriasi nuo praėjusiais 12 mėnesių atitinkamo energijos gamintojo faktiškai suvartoto gamtinių dujų kiekio, pateikti kiekių skirtumo pagrindimą.
3. Per praėjusius 36 mėnesius (jeigu energijos gamintojas veiklą vykdė mažiau nei 36 mėnesius – laikotarpiu nuo veiklos pradžios) faktiškai sunaudotus gamtinių dujų kiekius.

 

Nurodytus duomenis Komisijai ir paskirtajam tiekėjui UAB LITGAS prašome deklaruoti remiantis pateiktomis formomis elektroniniu būdu Komisijai el. paštu rastine@regula.lt  ir paskirtajam tiekėjui  UAB LITGAS  el. paštu info@litgas.lt

 

Standartinė sutartis:

1. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=470189&p_tr2=2

 

Sutarties priedai: 

2. Standartines sutarties priedai (deklaraciju formos)

 

Šaltinis: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija[:]