Gaminantiems elektros energiją

Kas yra gaminantis vartotojas?

Elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminantis vartotojas (toliau – gaminantis vartotojas) – elektros energijos vartotojas, gaminantis elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti ir turintis teisę pagamintą, bet savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotą elektros energiją patiekti į elektros tinklus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

Kokie asmenys gali būti gaminančiais vartotojais?

Gaminančiais vartotojais gali būti:

• fiziniai asmenys, gaminantys elektros energiją saulės šviesos, vėjo ir biomasės energijos išteklius naudojančiose elektrinėse, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW ir neviršija gaminančio vartotojo objektui suteiktos leistinos naudoti galios dydžio;
• fizinis asmuo, ūkininkas, kurio ūkis įregistruotas Ūkininkų ūkių registre ir kurio ūkio metinės pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų ir kurių ekonominis dydis praėjusių metų mokestiniu laikotarpiu nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus yra didesnis negu 14 ekonominio dydžio vienetų, turi teisę įsirengti elektrinę iki 100 kW galios (o ne 10 kW kaip įprasti fiziniai asmenys);
• juridiniai asmenys, gaminantys elektros energiją saulės šviesos, vėjo ir biomasės energijos išteklius naudojančiose elektrinėse, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 100 kW ir neviršija gaminančio vartotojo objektui suteiktos leistinos naudoti galios dydžio.Jei nusprendėte tapti gaminančiu vartotoju, daugiau informacijos apie prijungimą rasite

čia.

 

Įvykdžius gaminančio vartotojo technines sąlygas, Jūs turėsite pasirašyti gaminančio vartotojo elektros energijos pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį:

• su LET, jei už elektros energiją atsiskaitote visuomeninėmis kainomis su UAB „Lietuvos energijos tiekimas“;
• su ESO, jei esate pasirinkęs nepriklausomą tiekėją arba objekte taikomas garantinis tiekimas.

 

Paprastai ESO elektros įrenginius prijungia per 5 darbo dienas po pasirašytos gaminančio vartotojo elektros energijos pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties grąžinimo. Apie paruoštą elektros energijos pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį būsite informuotas atskirai.

Kas nustato kainą?

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija savo nutarimais tvirtina Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodiką ir nustato gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainas. Galiojančias gaminančių vartotojų naudojimosi tinklais kainas ir kainų istoriją rasite paspaudę šią nuorodą.

Gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai

Šiame puslapyje pateikiama aktuali informacija apie gaminantiems vartotojams taikomas kainas, pagamintos ir patiektos į tinklą bei suvartotos elektros energijos kiekių apskaitymo principus bei galimus atsiskaitymo būdus.

Kaip apskaitomi gaminančių vartotojų elektros kiekiai: atgautas iš tinklo, trūkstamas ir sukauptas?

Gaminančiam vartotojui ESO įrengia dvipusės apskaitos elektros skaitiklį, kuris apskaito:

• iš tinklo suvartotos elektros energijos kiekį;
• pagamintos ir į tinklą pateiktos energijos kiekį.

 

Duomenys iš elektros skaitiklių yra nuskaitomi automatiškai nuotoliniu būdu kiekvieną mėnesį ir pagal šiuos duomenis gaminančiam vartotojui apskaičiuojama ir savitarnos svetainėje pateikiama tiksli sąskaita.

Atkreipiame dėmesį, kad gaminančių vartotojų elektros kiekių apskaita (tiek vartojamam kiekiui apskaityti, tiek ir patiektam į tinklus kiekiui apskaityti) vykdoma tik pagal vienos laiko zonos elektros energijos skaitiklių rodmenis (ši sąlyga numatyta Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse).

Pagal skaitiklio rodmenis automatiškai kiekvieną mėnesį yra suskaičiuojama:

• kiek elektros energijos gaminantis vartotojas atgavo iš tinklo (t. y. atgavo iš savo paties anksčiau pagaminto/patiekto į tinklą kiekio);
• kiek elektros energijos gaminančiam vartotojui trūko (tuo atveju jei savo pagaminto kiekio neužteko);
• kiek energijos gaminantis vartotojas sukaupė (tuo atveju jei į tinklą patiekė daugiau nei suvartojo iš tinklo).

 

Pavyzdžiui, per mėnesį jūsų elektrinė pagamino ir į tinklą patiekė 50 kWh, o jūs suvartotojoje 150 kWh, tai:

• už 50 kWh, atgautų iš tinklo, gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“);
• už likusias 100 kWh gaminantis vartotojas atsiskaito pagal šiuos vienos laiko zonos tarifus .

 

Jeigu per mėnesį jūsų elektrinė pagamino ir į tinklą patiekė 50 kWh, o jūs suvartotojoje 20 kWh, tai:

• už 20 kWh, atgautų iš tinklo, gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“);
• trūkstamo kiekio nėra (0 kWh), nes patiektas į tinklą kiekis buvo didesnis nei suvartotas.

 

Skaičiuojamas 30 kWh sukauptas kiekis, kuris nėra apmokestinamas. Sukauptas kiekis perkeliamas į ateities mėnesius ir šį savo sukauptą kiekį galite atgauti bet kada iki kitų metų kovo 31 d.

Už kokią energiją reikia mokėti gaminančiam vartotojui?

Gaminantys vartotojai už trūkstamą elektros energiją (nepriklausomai nuo pasirinkto atsiskaitymo būdo už atgautą kiekį) moka įprastą kainą kaip ir kiti vartotojai.

Už atgautą elektros energiją gaminantys vartotojai moka pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“).

Atsiskaitymai už paslaugas pagal LET išrašomas sąskaitas faktūras vykdomi kiekvieną mėnesį.

Apskaitos periodas kuomet skaičiuojama sukaupta ir atgaunama elektros energija yra 12 mėnesių — nuo balandžio 1 d. iki kovo 31 d.

Iki kovo 31 d. nesuvartojus (neatgavus) savo pagamintos ir į tinklą patiektos elektros energijos (kuri skaičiuojama kaip sukauptas energijos kiekis), visas sukauptas kiekis panaikinamas (t. y. į kitą laikotarpį neperkeliamas).

Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai ir kainos?

Nuo 2018 06 01 pakeitus Atsinaujinančių energetikos išteklių įstatymą, gaminantys vartotojai už naudojimosi tinklais paslaugą gali atsiskaityti rinkdamiesi vieną iš keturių atsiskaitymo būdų:

Lentelėje pateikiamos kainos, kurios galioja nuo 2019 01 01

ATSISKAITYMO BŪDAS MOKAMA UŽ TINKLO ĮTAMPA MATO VNT. KAINA be PVM KAINA su PVM
Atsiskaitymas už gautą energiją Už patiektos į tinklą ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh) Vidutinė Eur/kWh 0,0170 0,02057
Žemoji Eur/kWh 0,0352 0,042592
Atsiskaitymas už elektrinės instaliuotą galią Už instaliuotą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW) Vidutinė Eur/kW/mėn. 0,87 1,0527
Žemoji Eur/kW/mėn. 1,79 2,1659
Atsiskaitymas mišriu būdu Atsiskaitymas mišriu būdu, t. y. už patiektos į elektros tinklus ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh) ir už instaliuotą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW) Vidutinė Eur/kWh 0,0085 0,010285
Eur/kW/mėn. 0,43 0,5203
Žemoji Eur/kWh 0,0176 0,021296
Eur/kW/mėn. 0,9 1,089
Atsiskaitymas kilovatvalandėmis Atsiskaitymas kilovatvalandėmis: nustatytas procentas nuo patiektos į tinklus energijos kiekio (kWh) paliekamas operatoriui už naudojimosi tinklais paslaugas klientas galės neatlygintinai atgauti nustatytą procentą nuo savo pagaminto ir patiekto į tinklą kiekio Vidutinė 20% (gaminančiam vartotojui lieka 80%)
Žemoji 36% (gaminančiam vartotojui lieka 64%)

 

Jei gaminantis vartotojas pasirenka atsiskaitymo būdą už elektrinės instaliuotą galią arba atsiskaitymą pagal procentą nuo patiekto į tinklą energijos kiekio, tokiu atveju gaminantis vartotojas už atgautos elektros energijos kilovatvalandes nemoka.

Taikant atsiskaitymo būdą už elektrinės įrengtąją galią ar pasirinkus mišrų atsiskaitymo būdą esant nepilnam ataskaitiniam mėnesiui, gaminančiam vartotojui skaičiuojamas elektrinės instaliuotos galios dedamoji, proporcingai naudojimosi paslauga dienų skaičiui.

Pasirinkus atsiskaitymo būdą pagal procentus gaminančio vartotojo atgautas kiekis visuomet bus mažesnis nei patiektas į tinklą kiekis.

Gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos priklauso nuo to, iš kokios įtampos tinklų gauna elektros energiją.

Kaip gaminančiam vartotojui pasikeisti atsiskaitymo būdą?

Gaminantys vartotojai atsiskaitymo būdą gali keisti ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinius metus (ši sąlyga numatyta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme).

Gaminantys vartotojai, norintys pakeisti atsiskaitymo būdą už naudojimosi tinklais paslaugą turėtų el. paštu info@letiekimas.lt pateikti prašymą.

Kur galite rasti gaminančių vartotojų energijos kiekio apskaitą?

Privatūs klientai patiektos į tinklą, suvartotos iš tinklo energijos kiekius ir trūkstamos, atgautos, sukauptos energijos skaičiavimus gali matyti bendrovės išrašomose sąskaitose už suvartotą elektros energiją. Kiekvieno mėnesio sąskaitas galite rasti savitarnos svetainėje www.manogile.lt.