Dokumentai perkančiosioms organizacijoms

Čia pateikiamos gerosios praktikos dokumentų formos nebuitiniams vartotojams (Įsigyjančiosioms organizacijoms), įsigyjant gamtines dujas, jų perdavimo ir skirstymo paslaugas atviro konkurso būdu, vadovaujantis kuro pirkimų taisyklėmis:

Čia pateikiami gerosios praktikos dokumentai (jų formos) nebuitiniams vartotojams (perkančiosioms organizacijoms), įsigyjant gamtines dujas tarptautinės vertės ar atviro konkurso pirkimų būdais, kai tiekėjas privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD):

Čia pateikiamos gerosios praktikos dokumentų formos nebuitiniams vartotojams (perkančiosioms organizacijoms), įsigyjant gamtines dujas mažos vertės pirkimo būdu, kai EBVPD nepateikiamas:

Čia pateikiamos gerosios praktikos dokumentų formos nebuitiniams vartotojams (perkančiosioms organizacijoms), įsigyjant gamtines dujas apklausos pirkimo būdu:

Kuro pirkimų taisyklės nustato energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarką, šiuos pirkimus organizuojančių ir juose dalyvaujančių subjektų teises, pareigas ir atsakomybę ir kt. Šio įstatymo nuostatomis privalo vadovautis visos įsigyjančiosios organizacijos.

Su tipinėmis pirkimo dokumentų formomis Jūs galite susipažinti Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas nustato viešųjų pirkimų tvarką, pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, ginčų sprendimo tvarką ir kt. Šio įstatymo nuostatomis privalo vadovautis visos perkančiosios organizacijos.

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymas nustato viešųjų pirkimų tvarką, pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, ginčų sprendimo tvarką ir kt. Šio įstatymo nuostatomis privalo vadovautis visi perkantieji subjektai, vykdantys veiklą vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje.