AB Klaipėdos Nafta is increasing the authorised capital of UAB LITGAS

2013 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistruotas AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) pranešimas, patvirtinantis Bendrovės sprendimą padidinti dukterinės bendrovės UAB LITGAS įstatinį kapitalą.

 

On 19 September 2013, a notification of AB Klaipėdos Nafta (the “Company”) on the decision of the Company to increase the authorised capital of its subsidiary UAB LITGAS was registered with the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania.

 

Bendrovės, kaip vienintelio UAB LITGAS akcininko, sprendimu UAB LITGAS įstatinis kapitalas didinamas 2 mln. Lt, nuo 1 mln. Lt iki 3 mln. Lt, išleidžiant 2 mln. paprastųjų vardinių UAB LITGAS akcijų ir suteikiant teisę visas šias akcijas įsigyti „Lietuvos energija“, UAB. Po įstatinio kapitalo padidinimo Bendrovei priklausys 1/3, o „Lietuvos energija“, UAB – 2/3 visų akcijų ir balsų UAB LITGAS visuotiniame akcininkų susirinkime.

 

Artimiausiu metu tarp UAB LITGAS ir „Lietuvos energija“, UAB turėtų būti pasirašyta akcijų pasirašymo sutartis. Numatoma, kad naujai išleidžiamas UAB LITGAS akcijas „Lietuvos energija“, UAB apmokės piniginiu įnašu iki 2013 m. spalio 9 d.

 

UAB LITGAS įstatinis kapitalas bus laikomas padidintu įregistravus pakeistus UAB LITGAS įstatus Juridinių asmenų registre – planuojama iki šių metų spalio mėn. vidurio.

 

Kaip Bendrovė skelbė 2013 m. rugsėjo 11 d. teiktame pranešime, LITGAS kontrolė perleidžiama „Lietuvos energija“, UAB siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos trečiojo energetikos paketo dėl Europos Sąjungos gamtinių dujų ir elektros energijos rinkų bei LR elektros energetikos įstatymo reikalavimus atskirti energijos tiekimo ir gamybos veiklas nuo perdavimo veiklos bei vadovaujantis LR Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 730.

 

Šaltinis: AB „Klaipėdos nafta“

By decision of the Company, as the sole shareholder of UAB LITGAS, the authorised capital of UAB LITGAS is increased by LTL 2 million, i.e. from LTL 1 million to LTL 3 million, by issuing 2 million ordinary registered shares of UAB LITGAS and granting the right to subscribe for all these shares to Lietuvos Energija, UAB (private limited liability company, legal entity code 301844044, registered office at Žvejų g. 14, Vilnius). After the increase of the authorised capital, the Company will own 1/3, whereas Lietuvos Energija, UAB – 2/3 of all the shares and votes in the general meeting of shareholders of UAB LITGAS.

 

UAB LITGAS and Lietuvos Energija, UAB are going to sign a share subscription agreement soon. It is planned that Lietuvos Energija, UAB will pay for the newly issued shares of UAB LITGAS by making a monetary contribution by 9 October 2013.

 

The authorised capital of UAB LITGAS will be deemed increased after the registration of the amended Articles of Association of UAB LITGAS with the Register of Legal Entities – it is planned that this will happen by the middle of October this year.

 

As announced by the Company in its notification of 11 September 2013, the control over LITGAS is being transferred to Lietuvos Energija, UAB following Resolution No. 730 of the Government of the Republic of Lithuania, dated 21 August 2013, in order to implement the requirements of the Third Energy Package of the European Union regarding natural gas and electricity markets of the European Union and of the Law of the Republic of Lithuania on Electricity to unbundle energy supply and production and energy transmission activities.

 

Source: AB Klaipėdos Nafta